Công văn 3585/TCHQ-KTTT đề nghị tạm giải tỏa cưỡng chế nợ thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3585/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế 

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi :

-Cục hải quan tỉnh Lào Cai  
-Cục hải quan tỉnh Quảng Ninh  
-Công ty CP du lịch và dịch vụ Hải Phòng  
 (số 40 Trần Quang Khải - Quận Hồng Bàng – TP. Hải Phòng

Phúc đáp công văn số 55/CV ngày 01/08/2006, công văn số 22/CV ngày 12/05/2006 của Công ty CP Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng về việc đề nghị tạm giải tỏa cưỡng chế nợ thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty CP Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng hiện đang bị cưỡng chế số nợ thuế của 03 tờ khai Hải quan, tổng cộng 123.496.000 đ như sau:

1. Tờ khai 145/NKD ngày 05/07/1997 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai – Cục Hải quan tỉnh Lào Cai với số tiền 107.279.000 đ. Đây là số nợ thuế truy thu từ trước thời điểm Công ty tiến hành cổ phần hóa, nay Công ty đang làm thủ tục xin xóa (có xác nhận của Chi cục Tài chính doanh nghiệp Thành phố Hải Phòng tại công văn xin xác nhận số 50/CV ngày 14/07/2006 của Công ty).

2. Tờ khai 1271/NTX ngày 29/10/2001, 1463/NTX ngày 23/10/2001 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Bắc Luân – Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh với số tiền 16.218.000 đ. Đây là số nợ thuế của 02 lô hàng tạm nhập ra củ từ Trung Quốc, Công ty đã tái xuất sang Đài Loan sau khi tạm nhập khẩu nhưng chưa hoàn thành việc thanh khoản.

Trong thời gian Công ty làm thủ tục xóa nợ thuế theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính, tiến hành thanh khoản cho các tờ khai tạm nhập tái xuất tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty được làm thủ tục Hải quan đến 30/10/2006 với các điều kiện sau:

- Công ty không có nợ thuế cưỡng chế của các lô hàng khác.

- Các lô hàng mới phát sinh phải đủ điều kiện xuất nhập khẩu. Công ty phải nộp đủ thuế của các lô hàng mới phát sinh trước khi nhận hàng.

- Công ty có cam kết bằng văn bản thực hiện quyết định cuối cùng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về 02 khoản nợ thuế nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng biết để liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và Cục Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết cụ thể./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 

Công văn 2623/TCT-KK kê khai thuế GTGT