Công văn 3588/VPCP-KGVX thực hiện thí điểm thay thế Methadone các Trung tâm cai nghiện ma túy Hải Phòng

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3588/VPCP-KGVX
V/v thực hiện thí điểm thay thế Methadone tại các Trung tâm cai nghiện ma túy Hải Phòng

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Bộ Y tế;
- Bộ Công an.

 

Văn phòng Chính phủ vừa nhận được công văn số 2708/UBND-VX ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép được triển khai thí điểm điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone trong các Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội để đối chứng với 3 điểm đã được triển khai tại cộng đồng.

Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, Văn phòng Chính phủ xin gửi công văn nêu trên của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng để Quý Bộ nghiên cứu và cho ý kiến bằng văn bản, gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 10 tháng 6 năm 2008./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Vĩnh Trọng;
- UBND thành phố Hải Phòng;
- Cục phòng, chống HIV/AIDS Bộ Y tế;
- Cục PCTNXH, Bộ LĐ-TB&XH;
- Văn phòng Thường trực p/c ma túy, Bộ Công an;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản; các Vụ: NC, TH, PL, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Công văn 240/BXD-KTTC Chi phí Ban quản lý dự án theo QĐ10/2005/QĐ-BXD