Công văn 3610/VPCP-KTTH bố trí vốn đối ứng cho D/a ODA tỉnh Đắk Lắk

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3610/VPCP-KTTH
V/v bố trí vốn đối ứng cho D/a ODA tỉnh Đắk Lắk.

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại văn bản số 13/TTr-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2008; Bộ Tài chính tại văn bản số 5468/BTC-NSNN ngày 13 tháng 5 năm 2008; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3235/BKH-KTĐN ngày 6 tháng 5 năm 2008 về việc bố trí vốn đối ứng cho Dự án Thủy lợi tỉnh Đắk Lắk (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính trích dự phòng ngân sách trung ương năm 2008 để xử lý kịp thời vốn đối ứng cho tỉnh Đắk Lắk thực hiện Dự án theo tiến độ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, TTĐT, các Vụ: KTN, QHQT, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Công văn 3611/VPCP-QHQT ký Hiệp định công nhận văn bằng với Áo