Công văn 3611/VPCP-QHQT ký Hiệp định công nhận văn bằng với Áo

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3611/VPCP-QHQT
V/v ký Hiệp định công nhận văn bằng với Áo

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 4695/BGDĐT-HTQT ngày 28 tháng 5 năm 2008) về việc ký Hiệp định công nhận văn bằng đào tạo với Áo, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định công nhận văn bằng giáo dục đại học giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước Cộng hòa Áo kèm theo công văn nói trên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Ủy quyền cho một đồng chí Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thay mặt Chính phủ ký với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Áo, nhân dịp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm chính thức nước Cộng hòa Áo, ngày 2 tháng 6 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTT,
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN; PCN Trần Quốc Toản; các Vụ: TH, KGVX, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Công văn 3588/VPCP-KGVX thực hiện thí điểm thay thế Methadone các Trung tâm cai nghiện ma túy Hải Phòng