Công văn 365/STP-TPBT thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số : 365/STP-TPBT
"V/v thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc theo Nghị định số 79/2007/NĐ-CP".

Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi : Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố

Thực hiện Kế hoạch số 3902/KH-UBND ngày 10/7/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về viềc thi hành Nghị định số 79/2007/CĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký để tránh dồn quá nhiều việc chứng thực cho quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn. Sở Tư Pháp đề nghị quý Sở, Ngành phối hợp thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước thực hiện các việc sau :

1/ Các cơ quan, đơn vị đã cấp bản chính các giấy tờ, văn bản cho nhân dân theo thẩm quyền, nay đang quản lý sổ gốc cần thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc cho nhân dân theo đúng quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ.

2/ Khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục giải quyết các công việc của nhân dân mà người dân đã xuất trình bản sao đã được cấp từ sổ gốc, bản sao đã được chứng thực từ bản chính thì không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu (trừ trường hợp có dấu hiệu bản sao là giả mạo thì có quyền xác minh), nếu đã yêu cầu người dân xuất trình bản chụp và bản chính để đối chiếu thì người đối chiếu phải tự ký xác nhận vào bản chụp và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản chụp so với bản chính; không được yêu cầu đối chiếu bản chính xong lại yêu cầu người dân phải nộp bản sao có chứng thực.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị quý Sở, Ngành kịp thời trao đổi với Sở Tư pháp để hướng dẫn giải quyết.

(Xin gủi kèm theo Công văn này bản chụp Nghị định số 79/2007/ND-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ)./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên
- BTP (Vụ IICTP),UBNDTP (để báo cáo)
- UBND.q,h,tx (để phối hợp)
- Lưu TPBT.VP

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thái

 

Công văn 5671/TCHQ-GSQL triển khai thực hiện quy trình thủ tục hải quan hàng hóa XK, NK thương mại