Công văn 3659/BGTVT-CGĐ 2007 công thức tính trượt giá áp dụng thí điểm dự án Đồng bằng sông Cửu Long

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3659/BGTVT-CGĐ
V/v công thức tính trượt giá áp dụng thí điểm cho các dự án Đồng bằng sông Cửu Long

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Ngày 12/02/2007, Bộ Xây dựng có văn bản số 298/BXD-KTTC về việc áp dụng thí điểm công thức điều chỉnh giá của các dự án ODA cho một số dự án xây dựng công trình giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Sau khi nghiên cứu, triển khai áp dụng, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Về công thức điều chỉnh (tại điểm 2 của văn bản)

Theo Bộ Xây dựng, công thức điều chỉnh là:

Theo công thức này, số tiền được điều chỉnh (K) bằng giá trị trượt giá nhân với hệ số 0,8 là không phù hợp, do đã quy định các hệ số L, E, F, M phản ánh cơ cấu nhân công, vật liệu, máy, nhiên liệu diesel và các vật liệu xây dựng trong đơn giá các hạng mục công việc của dự án xây dựng công trình giao thông thay đổi theo từng hạng mục nhưng tổng các hệ số dùng để điều chỉnh bằng 0,8 (nghĩa là hệ số 0,8 đã được tính trong công thức nêu trên)

Như vậy, là trong công thức nêu trên đã bao hàm việc loại trừ các yếu tố không được tính trượt giá là 20% theo cơ cấu giá, nếu tiếp tục nhân với hệ số 0,8 như công thức của Bộ Xây dựng đã nêu thì số tiền được điều chỉnh chỉ là 0,8x0,8=0,64 giá trị trượt giá (tức là bằng 64% giá trị trượt giá) là chưa hợp lý.

Vì vậy, đề nghị Bộ Xây dựng xem xét và bỏ hệ số 0,8 ở công thức nêu trên, áp dụng theo công thức như đề nghị tại văn bản số 4457/BGTVT-CGĐ ngày 27/7/2006 của Bộ GTVT.

2. Xác định chỉ số Mc (quy định tại điểm 3 của văn bản)

“Các hệ số b, c, d, e, f, g phản ánh tỷ lệ cơ cấu của các loại chi phí thép, xi măng, cát vàng đổ bê tông, đá dăm, cát đắp nền đường, nhựa đường so với toàn bộ chi phí vật liệu xây dựng để xây dựng công trình; Giá trị các hệ số phụ thuộc vào loại công trình; Căn cứ cơ cấu chi phí các vật liệu xây dựng của từng dự án để xác định các hệ số nhưng tổng các hệ số dùng để điều chỉnh bằng 0,8-1,0”.

Để cố thực hiện điều chỉnh được tất cả các loại vật tư vật liệu xây dựng dùng cho công trình, tổng các hệ số dùng để điều chỉnh phải bằng 1,0 (không dùng khoảng bằng 0,8-1,0 như đã nêu), đề nghị cho phép áp dụng tổng các hệ số b, c, d, e, f, g bằng 1,0.

Trên đây là ý kiến của Bộ GTVT về một số nội dung của văn bản số 298/BXD-KTTC ngày 12/2/2007 của Bộ Xây dựng, áp dụng thí điểm công thức điều chỉnh giá của các dự án ODA cho một số dự án xây dựng công trình giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đề nghị Bộ Xây dựng xem xét chấp thuận, tạo điều kiện tính đúng, tính đủ phần điều chỉnh giá cho các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Vụ KHĐT, TC, KHCN;
- Lưu: VT - CGĐ (3 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

Công văn 3320/TCT-PCCS miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp