Công văn 366/LĐTBXH-TL chi phí ăn ca các công trình thủy điện

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 366/LĐTBXH-TL
V/v: chi phí ăn ca tại các công trình thủy điện

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Bộ xây dựng

 

Trả lời công văn số 2449/BXD-KTTC ngày 17/11/2006 của Bộ Xây dựng về việc chi phí ăn ca đối với một số công trình thủy điện đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện tại Thông tư số 28/2005/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2005, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 15/1999/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/1999 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, viên chức làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước thì nguyên tắc hưởng bữa ăn giữa ca là theo ngày thực tế làm việc, kể cả ngày làm thêm (đủ 8 giờ). Tuy nhiên, do đặc điểm thực tế trên các công trình xây dựng nói chung và các công trình thủy điện nói riêng và để thuận lợi trong quá trình lập dự toán công trình, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị:

- Chi phí ăn ca tính trong dự toán các công trình nói trên căn cứ vào mức ăn giữa ca đã được hướng dẫn tại Thông tư số 28/2005/TT-BLĐTBXH và số ngày công định mức bình quân của công trình. Trong quá trình thi công, Chủ đầu tư phải bố trí nguồn để tạm ứng tiền ăn ca đối với người lao động của Nhà thầu, bảo đảm không ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

- Khi thực hiện quyết toán, Nhà thầu căn cứ vào mức ăn giữa ca và số ngày công thực tế thực hiện tại công trình để thanh quyết toán với Chủ đầu tư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng thường trực
Huỳnh Thị Nhân

 

Công văn 680/TCHQ-KTTT xác nhận tờ khai và xét ân hạn nộp thuế