Công văn 374TCHQ/KTTT áp mã tính thuế mặt hàng giấy không tráng NK

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 374TCHQ/KTTT
V/v áp mã tính thuế mặt hàng giấy không tráng NK

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2003

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 455/CV-HQLC ngày 19/12/2002 của Cục Hải quan Lào Cai về việc áp mã số thuế, thuế suất thuế NK mặt hàng giấy nguyên liệu (làm nền SX giấy cuốn đầu lọc thuốc lá) không tráng của một số doanh nghiệp, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Quyết định số 34/2001/QĐ/BTC ngày 18/4/2001 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế NK ưu đãi.

- Căn cứ Phiếu kết quả thử nghiệm của Viện CN Giấy và Xenluylô số 05/PTN ngày 8/1/2003.

Mặt hàng có tên gọi là “Giấy chưa tráng phủ bề mặt, đã nhuộm màu toàn bộ”, có định lượng dưới 40g/m2 không chứa bột cơ học thuộc mã số 4802.51.901, thuế suất thuế NK ưu đãi 40% (Bốn mươi phần trăm).

Kết quả này thống nhất với trả lời của Cục Kiểm tra thu thuế XNK cho Cục Hải quan Lào Cai tại công văn số 5997/TCHQ - KTTT ngày 29/11/2002.

Tổng Cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN KT
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Công văn 2619/TCT-CS thuế suất thuế giá trị gia tăng đồng phế liệu