Công văn 377/UBND-XDCB chủ trương thực hiện cấp phép xây dựng trạm BTS

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ÐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 377/UBND-XDCB
V/v chủ trương thực hiện cấp phép xây dựng trạm BTS

Thành phố Cao Lãnh, ngày 11 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Xây dựng.

 

Xét Công văn số 144/STTTT-NV ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc trình ban hành Qui định trình tự, lắp đặt, cấp phép công trình BTS, Công văn số 279/STP-VB ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Sở Tư pháp về việc thẩm định dự thảo văn bản, Uỷ ban nhân dân Tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn Tỉnh theo trình tự thủ tục được qui định tại Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ xây dựng – Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị.

Riêng đối với các nội dung của Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT giao cho Uỷ ban nhân dân Tỉnh qui định thì triển khai thực hiện như sau:

a) Khu vực phải xin giấy phép xây dựng đối với trạm BTS loại 2 bao gồm:

- Các khu vực an ninh quốc phòng trên địa bàn Tỉnh.

- Các trung tâm huyện, thị xã, thành phố, các điểm dân cư, đô thị đã có quy hoạch xây dựng được duyệt.

- Khu vực trung tâm văn hóa, chính trị cần phải quản lý về kiến trúc và cảnh quan đô thị.

- Khu du lịch, bảo tồn di sản, khu di tích, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Dọc theo các tuyến Quốc lộ trên địa bàn Tỉnh, nằm trong phạm vi 50m tính từ tim đường.

b) Qui trình xây dựng, lắp đặt trạm BTS:

- Doanh nghiệp lắp đặt trạm BTS trước khi xây dựng phải báo cáo kế hoạch dự kiến lắp đặt trạm BTS trong năm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp gửi Sở Thông tin và Truyền thông theo Phụ lục 6 Quy định này. Thời gian báo cáo trong Quý I hàng năm.

- Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra địa điểm lắp đặt trạm BTS trong kế hoạch của mỗi doanh nghiệp theo Qui hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông của Tỉnh; ý kiến thống nhất vị trí lắp đặt trạm BTS của Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan bằng văn bản.

- Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được kế hoạch của doanh nghiệp và ý kiến các đơn vị liên quan, Sở Thông tin và Truyền thông lập danh sách trạm BTS dự kiến lắp đặt và báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh chủ trương xây dựng.

- Sau khi có chủ trương của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, doanh nghiệp lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng theo từng vị trí trạm BTS được cho phép xây dựng.

Trường hợp các trạm BTS của doanh nghiệp không báo cáo theo quy trình này thì không được cấp giấy phép xây dựng.

c) Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng:

- Thẩm quyền cấp phép xây dựng thực hiện theo qui định tại Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Chủ đầu tư nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng trạm BTS tại cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

- Cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trạm BTS căn cứ Luật Xây dựng, Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT và các quy định về cấp giấy phép xây dựng của Uỷ ban nhân dân Tỉnh để cấp giấy phép xây dựng. Thời hạn giải quyết tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.

- Sau khi cấp giấy phép xây dựng, cơ quan cấp phép cấp huyện gửi Sở Thông tin và Truyền thông 01 bản để theo dõi, quản lý.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng tổ chức thực hiện công tác trên, kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh các khó khăn, vướng mắc để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu VT + NC/XDCB.lhl.5.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân

 

 

Công văn 3884/TCT-ĐTNN ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp