Công văn 3771/TCT-CS in sẵn con dấu trên hóa đơn tự in

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 3771/TCT-CS
V/v: in sẵn con dấu trên hóa đơn tự in

Hà Nội, ngày 13  tháng 9 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 582/CT-TTHT ngày 28/08/2007 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về in sẵn dấu trên hóa đơn tự in của Điện lực Tây Ninh, Tổng cục thuế có ý kiến như sau;

Xuất phát từ tình hình thực tế vá tính chất đặc thù của ngành Điện lực là số lượng hóa đơn sử dụng hàng tháng rất lớn do số lượng khách hàng không ngừng tăng lên hàng năm. Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Điện lực Tây Ninh được liên tục, cung cấp hóa đơn cho khách hàng kịp thời, Tổng cục Thuế đồng ý với đề nghị của Điện lực Tây Ninh được in sẵn dấu của Điện lực Tây Ninh lên trên liên 2 (Liên giao cho khách hàng) mẫu hóa đơn thu tiền điện tự in đã được Cục thuế chấp thuận.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Công văn 81/CP-QHQT tăng vốn vay ODA Pháp cho dự án thông tin tín hiệu Hà Nội - Vinh