Công văn 3777/TCT-KK hóa đơn thuế GTGT kê khai quá hạn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3777/TCT-KK

V/v: hóa đơn thuế GTGT kê  khai quá hạn

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2007 

 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lâm Đồng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1172/CT-KK&KTT ngày 31/8/2007 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng về việc xử lý hóa đơn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) kê khai quá hạn so với quy định cho Bưu điện tỉnh Lâm Đồng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số  340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính và công văn số1943/TCT-DNNN ngày 22/5/2007 của Tổng cục Thuế về việc xử lý hóa đơn thuế GTGT kê khai quá hạn so với quy định. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, xác minh đầy đủ các hóa đơn GTGT mà đơn vị đang đề nghị kê khai khấu trừ đầu vào; đồng thời có công văn xác nhận nguyên nhân khách quan dẫn đến việc kê khai chậm, đề xuất biện pháp giải quyết (kèm hồ sơ Cơ quan thuế đã xử lý nếu có).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng biết và thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
-Như trên;
- Bưu điện tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN KÊ KHAI & KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Ngọc Kim

 

Công văn 12309/TC-HCSN triển khai thực hiện NĐ 10/2002/NĐ-CP và QĐ 192/2001/QĐ-TTg