Công văn 3785/TCT-CS ưu đãi, miễn giảm thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3785/TCT-CS

V/v: ưu đãi, miễn giảm thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 6426 CV/CT-HTr ngày 30/5/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏi về ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2 công văn số 3571 TC/TCT ngày 29/3/2005 của Bộ Tài chính về ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nhà có hướng dẫn: “ Doanh nghiệp nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước nhưng không cần làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần cũng được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN bao gồm cả thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất đối với đất được Nhà nước giao hoặc chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/01/2004 để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nhà”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN và đô thị 18 được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN do chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần đáp ứng Điều kiện ưu đãi đầu tư thì Công ty được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN bao gồm cả thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất đối với đất được Nhà nước giao trước ngày 01/01/2004 để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nhà.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP Đầu tư hạ tầng KCN và đô thị 18;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 1234 TM-PC đặt văn phòng đại diện của đại diện thương nhân nước ngoài