Công văn 3819/LĐTBXH-QLLĐNN thu nộp BHXH và quản lý tiền đặt cọc của người lao động

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3819/LĐTBXH-QLLĐNN
Về việc thu nộp bhxh và quản lý tiền đặt cọc của người lao động

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 3819/LĐTBXH-QLLĐNN NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2002 VỀ VIỆC THU NỘP BHXH VÀ QUẢN LÝ TIỀN ĐẶT CỌC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Kính gửi: Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động

Hiện nay một số doanh nghiệp đang quản lý và sử dụng tiền đặt cọc của người lao động, không nộp vào Kho bạc Nhà nước; thu tiền bảo hiểm xã hội không nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội. Điều này trái với quy định tại khoản 4, 5, Điều 13 NGhị định số 152/1999/NĐ-CP và khoản 2, mục II, phần B Thông tư liên tịch số 16/2000/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 28/2/2000; khoản 3, Thông tư số 33/2001/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 24/5/2001 về thu nộp BHXH và quản lý tiền đặt cọc của người lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cầu các doanh nghiệp:

1. Nộp toàn bộ số thu tiền đặt cọc của người lao động vào kho bạc Nhà nước để quản lý theo đúng quy định tại Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/9/1999 của Chính phủ và báo cáo theo nội dung Công văn số 972/QLLĐNN-KHTC ngày 23/9/2002 của Cục quản lý lao động với người nước ngoài.

2. Nộp toàn bộ số thu tiền bảo hiểm xã hội của người lao động cho cơ quan Bảo hiểm xã hội, làm thủ tục về bảo hiểm xã hội cho người lao động đã thanh lý hợp đồng.

3. Báo cáo bằng Văn bản tình hình thu, nộp và thanh toán 2 khoản nêu trên với Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/11/2002. Đến ngày 15/11/2002, nếu doanh nghiệp nào không thực hiện nộp tiền đặt cọc vào Kho bạc Nhà nước, nộp BHXH cho cơ quan BHXH và không báo cáo sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

 

Nguyễn Lương Trào

(Đã ký)

 

Công văn 1883/NHCS-TD Giấy cam kết trả nợ và thay Giấy xác nhận