Công văn 3823/LĐTBXH-TBLS xác định nhà tù và nơi coi là nhà tù của địch

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3823/LĐTBXH-TBLS
Về việc xác định nhà tù và những nơi được coi là nhà tù của địch

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 3823/LĐTBXH-TBLS NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2002 VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH NHÀ TÙ VÀ NHỮNG NƠI ĐƯỢC COI LÀ NHÀ TÙ CỦA ĐỊCH

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tiếp theo Công văn số 3696/LĐTBXH-TBLS ngày 23 tháng 11 năm 2001 và Công văn số 1554/ LĐTBXH-TBLS ngày 29 tháng 5 năm 2002 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội thông báo danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù của địch ở 18 tỉnh, thành phố đã được Ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ xác nhận để thống nhất trong cả nước xem xét xác nhận, thực hiện chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; Nay Bộ Lao động - Thương binh và xã hội thông báo danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù của địch ở 8 tỉnh: Kiên Giang, Hải Dương, Ninh Thuận, Quảng Ninh, Thái Bình, Đồng Nai, Quảng Ngãi và Quảng Nam (danh sách kèm theo).

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chưa có thông báo hoặc bổ sung địa danh nhà tù và những nơi được coi là nhà tù của địch ở địa phương thì cần thông qua Ban Thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ xác định và báo cáo cho Bộ Lao động - Thương binh và xã hội biết để thông báo thực hiện thống nhất trong cả nước.

Nếu địa phương không có nhà tù của địch trong các cuộc kháng chiến thì đề nghị quý Uỷ ban có ý kiến bằng văn bản gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội rất mong được sự quan tâm của quý Uỷ ban.

 

Nguyễn Đình Liêu

(Đã ký)

 

 

Công văn 3819/LĐTBXH-QLLĐNN thu nộp BHXH và quản lý tiền đặt cọc của người lao động