Công văn 3865/TCT-DNNN khấu trừ thuế giá trị gia tăng hóa đơn bị mất

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3865/TCT-DNNN
V/v: hóa đơn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Công ty cổ phần cấp nước Sơn La
- Cục thuế tỉnh Sơn La

Trả lời công văn số 199/TV-CN ngày 20/9/2005 của Công ty cổ phần cấp nước Sơn La về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn bị mất; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại điểm 7, Mục VI, Phần B, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn. Trường hợp Công ty cổ phần cấp nước Sơn La làm mất hóa đơn GTGT mua hàng của Công ty xây dựng cấp thoát nước (Waseenco) có trụ sở tại Hà Nội xuất cho Công ty, Công ty cổ phần cấp nước Sơn La phải thực hiện đầy đủ thủ tục khai báo mất hóa đơn theo qui định tại điểm 1.7, Mục VI, Phần B, Thông tư số 120/2002/TT-BTC nêu trên. Nếu Công ty xây dựng cấp thoát nước đã kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn này và đã được Cục thuế thành phố Hà Nội xác nhận, Công ty cổ phần cấp nước Sơn La phải cam kết giá trị ghi trên liên 1 đúng với giá trị ghi trên liên 2 và chịu trách nhiệm trước pháp luật thì đơn vị được kê khai trừ thuế GTGT đầu vào. Cục Thuế tỉnh Sơn La căn cứ vào vi phạm của đơn vị xử phạt vi phạm hành chính về chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn theo qui định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần cấp nước Sơn La, Cục thuế tỉnh Sơn La biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế TP Hà Nội
- Lưu: VP (HC), DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Công văn 657/TTg-QHQT gia nhập Công ước 144 Tổ chức Lao động quốc tế