Công văn 3868/TCT-PCCS thuế GTGT hoạt động chống mối cho các công trình xây dựng

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3868/TCT-PCCS
V/v: thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động phòng chống mối

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Công ty TNHH Đông Quan

Trả lời công văn số 19CV-DQ ngày 12/09/2005 của Công ty TNHH Đông Quan về việc thuế GTGT đối với hoạt động chống mối cho các công trình xây dựng; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2 và điểm 3.17 mục II phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ, nay đã được thay thế tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; thì: dịch vụ phòng chống mối cho các công trình xây dựng thời điểm trước và sau năm 2003, thuộc diện chịu thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Đông Quan được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Công văn 3865/TCT-DNNN khấu trừ thuế giá trị gia tăng hóa đơn bị mất