Công văn 3871/TCT-PCCS xử phạt nhận, mua hóa đơn không đúng quy định

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3871/TCT-PCCS
V/v: xử phạt vi phạm nhận, mua  hóa đơn không đúng quy định

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Công ty TNHH thương mại Thái Bình Dương

Trả lời công văn đề ngày 20/08/2005 của Công ty Thương mại Thái Bình Dương TNHH về việc xử phạt nhận, mua hóa đơn không đúng quy định; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn thì chỉ bị phạt vi phạm hành chính về hành vi nhận, mua hóa đơn không đúng quy định như: nhận, mua hóa đơn giả, hóa đơn khống. Còn đối với hóa đơn thực tế có mua hàng hóa, có hi các chỉ tiêu chủ yếu như: đơn vị bán, đơn vị mua, số lượng hàng hóa, giá bán, thành tiền, số thuế GTGT nhưng không ghi: tên người mua, địa chỉ... thì không xử phạt theo quy định trên, nhưng vẫn phải yêu cầu người bán lập lại hóa đơn chính xác để làm căn cứ khấu trừ thuế GTGT, tính vào chi phí hợp lý.

Căn cứ quy định trên, trường hợp trên hóa đơn ghi tên của người được Công ty ủy quyền mua hàng hóa, nhưng người được ủy quyền không làm việc tại Công ty (hoặc là thành viên góp vốn chưa đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh), hóa đơn này vẫn ghi đúng tên, địa chỉ, mã số thuế của Công ty và ghi đầy đủ các chỉ tiêu khác thì không bị xử phạt vi phạm về hành vi nhận, mua hóa đơn không đúng quy định, nhưng Công ty vẫn phải yêu cầu bên bán lập lại hóa đơn để làm căn cứ kê khai tính thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Kontum;
- Lưu: VT, HTQT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Công văn 3868/TCT-PCCS thuế GTGT hoạt động chống mối cho các công trình xây dựng