Công văn 3884/TCT-ĐTNN ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3884/TCT-ĐTNN
V/v: miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Công ty công nghiệp bao bì Ngai Mee.

Trả lời công văn số 1095/CVNM ngày 18/10/2005 của Công ty công nghiệp bao bì Ngai Mee về việc ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật Thuế TNDN, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003, Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003, công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính. Trường hợp của Công ty có lợi nhuận từ năm 1998, theo GIấy phép Đầu tư Công ty được miễn thuế TNDN 2 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 2 năm tiếp theo. Công ty đã được miễn thuế TNDN 2 năm (năm 1998 và năm 2001), đến kỳ tính thuế năm 2003 Công ty đã được hưởng hết thời gian miễn thuế, giảm thuế theo Giấy phép đã cấp thì kể từ kỳ tính thuế năm 2004 Công ty không thuộc diện được giảm thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính. Công ty tiếp tục được áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 15% trong suốt thời gian thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000, Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003, Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Công nghiệp bao bì Ngai Mee được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Công văn 3871/TCT-PCCS xử phạt nhận, mua hóa đơn không đúng quy định