Công văn 39/BXD-KTTC hướng dẫn chi phí giám sát thi công công trình xây dựng của Tổng thầu chìa khoá trao tay

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 39/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn chi phí giám sát thi công công trình xây dựng của Tổng thầu chìa khoá trao tay.

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phát triển Dầu khí

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 31/CT ngày 14/3/2008 của Công ty Cổ phần Phát triển Dầu khí về việc hướng dẫn chi phí giám sát thi công công trình xây dựng của Tổng thầu chìa khoá trao tay. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng thì Chủ đầu tư tổ chức việc thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán... đối với những công trình xây dựng phải lập dự án. Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải có hệ thống quản lý chất lượng để thực hiện nội dung quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo qui định. Công việc giám sát thi công của nhà thầu thuộc nội dung công việc quản lý chất lượng thi công của nhà thầu.

Đối với trường hợp thực hiện hình thức tổng thầu chìa khoá trao tay, Chủ đầu tư phê duyệt tiến độ thi công và thời điểm nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng; Trước khi nghiệm thu hoàn thành công trình, Chủ đầu tư tiếp nhận tài liệu và kiểm định chất lượng công trình xây dựng nếu thấy cần thiết làm căn cứ để nghiệm thu. Chủ đầu tư giám sát việc thực hiện hợp đồng. Nhà thầu tổng thầu chìa khoá trao tay được hưởng chi phí quản lý của tổng thầu với mức chi phí phù hợp với nội dung, khối lượng công việc do tổng thầu thực hiện và do hai bên thoả thuận.

Căn cứ ý kiến trên, Công ty Cổ phần Phát triển Dầu khí tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP - BXD, Vụ KTTC. TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
Vũ Thị Hoà

 

Công văn 214/BXD-XL trả lời Ủy ban nhân dân xã Tiền Tiến giải đáp cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng