Công văn 3923/TCT-KK xử lý vướng mắc hoàn thuế GTGT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3923/TCT-KK

V/v: Xử lý vướng mắc hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu

Trả lời công văn số 990/CT-TTr ngày 19/7/2007 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về việc vướng mắc trong hoàn thuế GTGT của Công ty Duyên Hải Bạc Liêu (mã số thuế 1900135788), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Tiết d Điểm 1 Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) thì hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ Điều kiện và các thủ tục sau:

- Hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu là hợp đồng ủy thác xuất khẩu và biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác xuất khẩu (trường hợp đã kết thúc hợp đồng) hoặc biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa bên ủy thác xuất khẩu và bên nhận xuất khẩu có ghi rõ: số lượng, chủng loại sản phẩm, giá trị hàng ủy thác đã xuất khẩu; số, ngày hợp đồng xuất khẩu của bên nhận ủy thác xuất khẩu ký với nước ngoài; số, ngày, số tiền ghi trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng với nước ngoài của bên nhận ủy thác xuất khẩu; số, ngày, số tiền ghi trên chứng từ thanh toán của bên nhận ủy thác xuất khẩu thanh toán cho bên ủy thác xuất khẩu; số, ngày tờ khai Hải quan hàng hóa xuất khẩu của bên nhận ủy thác xuất khẩu.

- Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu. Đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu thì phải có biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác xuất khẩu hoặc biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa bên ủy thác xuất khẩu và bên nhận ủy thác xuất khẩu.

- Hàng hóa dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán quan ngân hàng. Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ ngân hàng của bên nhập khẩu sang ngân hàng của bên xuất khẩu để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho bên xuất khẩu theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Trường hợp ủy thác xuất khẩu thì bên nhận ủy thác xuất khẩu phải thanh toán với nước ngoài qua ngân hàng.

- Hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ.

Theo đó, trường hợp của Công ty Duyên Hải Bạc Liêu, để hàng hóa ủy thác xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ Điều kiện và các thủ tục nêu trên. Để xứ lý vướng mắc hoàn thuế GTGT của Công ty Duyên Hải Bạc Liêu theo công văn số 990/CT-TTr ngày 19/7/2007 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu kiểm tra và báo cáo Tổng cục Thuế các vấn đề sau:

- Lý do bên nhận ủy thác xuất khẩu (Công ty CADOVIMEX) không thanh toán qua ngân hàng với bên nước ngoài (Công ty SOUTH CHINA) theo đúng Hợp đồng đã ký kết giữa hai bên. Trường hợp hợp đồng ký kết ghi rõ việc thanh toán trực tiếp cho bên chủ hàng tiền hàng hóa xuất khẩu thì kiểm tra và gửi bản hợp đồng này kèm hồ sơ.

- Kiểm tra xem xét thực tế tổ chức hoạt động kinh doanh của đơn vị, nguồn hàng thu mua chế biến, thực tế những năm qua đã kinh doanh xuất khẩu như thế nào?

- Theo giải trình của Công ty Duyên Hải Bạc Liêu sự chênh lệch hàng hóa xuất khẩu là do bao bì đóng gói, tỷ lệ giữa khối lượng bao bì đóng gói và khối lượng hàng hóa xuất khẩu xấp xỉ 4,5% có hợp lý hay không? Sự chênh lệch hàng hóa xuất khẩu do bao bì đóng gói nêu trên có được sự giám định của cơ quan chức năng nào không?

- Toàn bộ sổ sách, chứng từ kế toán, hóa đơn của Công ty Duyên Hải Bạc Liêu bị cháy đã được kiểm toán chưa? Nếu đã kiểm toán, biên bản kiểm toán năm 2005 của Công ty kiểm toán đối với Công ty Duyên Hải Bạc Liêu kết luận như thế nào? Sổ sách, chứng từ kế toán, hóa đơn của Công ty Duyên Hải Bạc Liêu có thể thu thập từ hồ sơ gốc lưu tại bên nhận ủy thác xuất khẩu, Ngân hàng, Công ty chủ quản hay không?

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu gửi báo cáo về Tổng cục Thuế trước ngày 30/9/2007 (gửi kèm các tài liệu về hồ sơ đề nghị hoàn thuế của đơn vị)

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các ban: TTr, PC, CS;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Công văn 2752/BNV-CCVC thực hiện NĐ143/2007/NĐ-CP quy định thủ tục thực hiện nghỉ hưu cán bộ, công chức