Công văn 3985/TCHQ-KTTT thu nộp thuế TTĐB lô hàng linh kiện điều hòa không khí

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3985/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế TTĐB.

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần thiết bị lạnh kỹ thuật số
(46 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội)

Trả lời công văn số 118/CV-CT ngày 06/09/2005 của Công ty cổ phần thiết bị lạnh kỹ thuật số về việc thu nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với lô hàng linh kiện điều hòa không khí, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Tiết b, Điểm 2, Khoản I, phần C Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TTĐB và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB quy định: “Cơ sở nhập khẩu hàng hóa phải kê khai và nộp tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo từng lần nhập khẩu cùng với việc kê khai thuế nhập khẩu với cơ quan thu thuế nhập khẩu”.

Theo đó, Chi cục Hải quan quản lý hàng ĐT-GC thuộc Cục Hải quan Hải Phòng tính thuế và ra thông báo thuế số 11718/TBT-P03A ngày 22/8/2005 cho tờ khai Hải quan số 5753/NKD ngày 18/8/2005 là đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần thiết bị lạnh kỹ thuật số được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Công văn 4000/TCHQ-GSQL thủ tục nhập khẩu phụ liệu do Công ty mua từ nước ngoài phục vụ cho hợp đồng gia công