Công văn 4000/TCHQ-GSQL thủ tục nhập khẩu phụ liệu do Công ty mua từ nước ngoài phục vụ cho hợp đồng gia công

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4000/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục nhập khẩu NPL do DN mua từ NN để cung ứng cho GC.

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Kinh doanh XNK Như Quỳnh
(Khu CN Như Quỳnh A, Văn Lâm, Hưng Yên)
 

Trả lời công văn số 08/CV-NH ngày 05/9/2005 của Quý Công ty về thủ tục nhập khẩu phụ liệu do Công ty mua từ nước ngoài phục vụ cho hợp đồng gia công, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thủ tục hải quan đối với trường hợp nguyên phụ liệu do doanh nghiệp nhận gia công trực tiếp mua từ nước ngoài để cung ứng cho hợp đồng gia công đã được quy định cụ thể tại Điểm 2, Mục III, phần 2, Quy định ban hành kèm theo Quyết định 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, thủ tục nhập khẩu đối với nguyên liệu này thực hiện theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Vì vậy, khi mở tờ khai nhập khẩu phụ liệu do Công ty mua từ nước ngoài phục vụ cho hợp đồng gia công, Công ty khai theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu và ghi phương thức thanh toán trên tờ khai theo phương thức thực tế Công ty thanh toán với bên bán.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Công văn 3986/TCHQ-KTSTQ truy thu thuế xe máy NK.