Công văn 4012/KTST-TH hướng dẫn biện pháp giải quyết hồ sơ tồn tại của các dự án quy hoạch chia lô 1/500 giao đất xây dựng nhà ở lẻ

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4012/KTST-TH
V/v hướng dẫn biện pháp giải quyết hồ sơ tồn tại các dự án quy hoạch chia lô 1/500 giao đất xây dựng nhà ở lẻ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các quận - huyện

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 3452/UB-ĐT ngày 10/10/2002 về giải quyết tồn tại các dự án quy hoạch chia lô giao đất xây dựng nhà ở lẻ sau khi Kiến trúc sư trưởng TP có tờ trình báo cáo tại văn bản số 3318/KTST-TH ngày 23/9/2002.

Nay, Kiến trúc sư trưởng TP xin có hướng dẫn UBND các quận - huyện các biện pháp giải quyết tồn tại hồ sơ một số dự án quy hoạch chia lô giao đất xây dựng hộ lẻ như sau:

1. Với các khu dân cư quy hoạch chia lô thuộc các dự án và các chủ đầu tư cá nhân có giao đất xây dựng nhà ở lẻ đẫ được UBND quận - huyện hoặc Kiến trúc sư trưởng TP duyệt trước ngày có Chỉ thị 05/2002/CT-UB (13/3/2002), chủ đầu tư đã và đang triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước…), đồng thời việc đầu tư xây dựng khu nhà ở lẻ này đã được quận - huyện kiểm tra thực tế. Trong trường hợp xâu dựng đúng nội quy, quy hoạch chi tiết chia lô 1/500 đã được duyệt thì không phải điều chỉnh quy hoạch và cho tiếp tục triển khai thực hiện đến hoàn chỉnh theo quy hoạch chi tiết (1/500) được duyệt và chủ đầu tư được phép lập thủ tục giao đất cho các hộ theo quy định.

Trường hợp, thực tế chủ đầu tư xây dựng không đúng theo quy hoạch chia lô 1/500 được duyệt, cần kiên quyết xử lý đúng theo quy định hiện hành. Sau đó, tuỳ mức độ vi phạm để xem xét cho tiếp tục triển khai như trường hợp trên hoặc buộc phải điều chỉnh quy hoạch 1/500 lại theo tinh thần, nội dung Chỉ thị 08/2002/CT-UB ngày 22/4/2002 của UBND Thành phố quy định.

2. Với các khu dân cư quy hoạch chia lô thuộc các dự án giao đất xây dựng nhà ở lẻ đã được Kiến trúc sư trưởng TP duyệt sau ngày 13/3/2002 và trước ngày 22/4/2002, đang trong quá trình triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước...)

Trường hợp này, cho phép tiếp tục triển khai thực hiện đến hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết (1/500) được duyệt. Về bố trí nền nhà ở, phải điều chỉnh lại quy hoạch, trong đó cho phép giữ lại với tỷ lệ khoảng 1/4 dạng nhà liên kế phố. Sau khi được Uỷ ban nhân dân Quận - huyện yêu cầu về kỹ thuật và đúng quy hoạch được duyệt thì giải quyết cho chủ đầu tư được lập thủ tục giao đất cho các hộ theo quy định.

3. Với các khu dân cư quy hoạch chia lô giao đất xây dựng nhà ở lẻ lập sau ngày 22/4/2002 kiến nghị phải được thực hiện theo đúng quy định tại Chỉ thị 08/2002/CT-UB ngày 22/4/2002 của UBND thành phố.

Kiến trúc sư trưởng TP xin hướng dẫn việc giải quyết những tồn tại của một số dự án quy hoạch chia lô giao đất xây dựng nhà ở lẻ cho người dân nêu trên. Kiến trúc sư trưởng xin đề nghị UBND quận - huyện quan tâm và có sự phối hợp thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của UBND Thành phố. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gặp trở ngại, vướng mắc, xin liên hệ để có phối hợp giải quyết hoặc báo cáo xin ý kiến UBND Thành phố./.

 

KIẾN TRÚC SƯ TRƯỞNG TP
An Dũng

 

Công văn 572/LĐTBXH-TL Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xếp doanh nghiệp hạng 1