Công văn 411TCT/NV5 thuế hợp đồng cung cấp dịch vụ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 411TCT/NV5
V/v Thuế đối với hợp đồng  cung cấp dịch vụ

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty TNHH MAYFAIR Hà Nội

Trả lời công văn số 912/MFH ngày 9/12/2002 của Công ty TNHH may fair Hà Nội về việc áp dụng thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 169/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Mục I, Phần A Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên, thì trường hợp các tổ chức, cá nhân nước ngoài ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân Việt Nam để thực hiện hoạt động kinh doanh của mình và các hoạt động kinh doanh diễn ra ở ngoài Việt Nam không thuộc đối tượng Điều chỉnh của Thông tư số 169/1998/TT-BTC.

Do vậy căn cứ quy định nêu trên, hoạt động tư vấn độc lập và marketing của Bà Lê Vi peterson diễn ra ở nước ngoài, không thực hiện tại Việt Nam, không thuộc đối tượng phải  chịu thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Công văn 415TCT/AC sử dụng Phiếu mua hàng