Công văn 412/TTg-QHQT Phê duyệt danh mục 02 Dự án do UNDP tài trợ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 412/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục 02 Dự án do UNDP tài trợ.

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban Dân tộc.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1635/BKH-KTĐN ngày 12 tháng 3 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục 02 dự án sau do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ:

- Dự án "Hỗ trợ cải cách hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008-2011", với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại của UNDP là 3,317 triệu USD, do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

- Dự án "Tăng cường năng lực cho công tác xây dựng và thực hiện các chính sách dân tộc", với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại của UNDP là 1,711 triệu USD (trong đó có 01 xe ô tô Land Cruiser 07 chỗ ngồi), do Ủy ban Dân tộc thực hiện.

2. Vốn đối ứng cho các Dự án được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Dân tộc theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Dân tộc xây dựng, phê duyệt, ký kết và triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động hàng năm (AWP) của các dự án theo quy trình hài hòa thủ tục trong Kế hoạch chung hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho UNDP biết ý kiến trên của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phối hợp với các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ hướng dẫn việc triển khai thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c):
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, Các Vụ: TH, ĐP, CCHC, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3).18

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Công văn 2222/TCT-DNNN khấu trừ thuế GTGT đầu vào quá 3 tháng