Công văn 4156/TCT-PCCS trích khấu hao tài sản cố định

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4156/TCT-PCCS
V/v: khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2006 

 

Kính Gửi: Doanh nghiệp Tư Nhân Thành Liên

Trả lời công văn số 08/VP ngày 12/9/2006 của doanh nghiệp tư nhân Thành Liên về trích khấu hao tài sản cố định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2 Điều 29 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định: "Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp". Như vậy, tài sản là phương tiện vận tải của Ông Phan Văn Thành là chủ doanh nghiệp tư nhân Thành Liên, sử dụng cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được trích khấu hao vào chi phí hợp lý và không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu. Tài sản là phương tiện vận tải của Bà Đặng Thị Liên (không phải là chủ doanh nghiệp), sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhưng chưa làm thủ tục chuyển quyền sỡ hữu theo quy định của pháp luật thì không được trích khấu hao tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Doanh nghiệp tư nhân Thành Liên biết để thực hiện đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 269/TY-KD uỷ quyền thực hiện công tác Kiểm dịch động vật tại các cửa khẩu địa phương