Công văn 415TCT/AC sử dụng Phiếu mua hàng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 415TCT/AC
V/v Sử dụng Phiếu mua hàng

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty Liên doanh LAVIE

Trả lời công văn số 319/Lavie-02 ngày 29/11/2002 và công văn số 335/Lavie.2002 ngày 20/12/2002 của công ty liên doanh LAVIE về việc sử dụng Phiếu mua hàng, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Công văn số 4484TCT/NV5 ngày 26/11/2002 của Tổng cục thuế đã quy định về việc bán hàng theo phương thức dùng phiếu mua hàng. Đề nghị Công ty xuất hoá đơn bàn hàng theo đúng quy định. Để thực hiện đúng quy định về sử dụng hoá đơn và thuận lợi cho khách hàng, Công ty có thể thiết kế thêm 1 liên của hoá đơn để giao cho khách hàng trong trường hợp  bán hàng giao tại nhà.

Tổng cục thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế

 

Công văn 904 TC/TCT giá tính thuế NK