Công văn 4167 TCT/NV7 thủ tục và hồ sơ hoàn thuế GTGT gạo xuất khẩu uỷ thác

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4167 TCT/NV7
V/v Thủ tục và hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với gạo xuất khẩu uỷ thác

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi: Tổng Công ty lương thực Miền Nam

Trả lời công văn số 1536/TCT/TCKT ngày 31 tháng 10 năm 2003 của Tổng Công ty lương thực Miền Nam hỏi về thủ tục và hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với gạo xuất khẩu uỷ thác qua Tổng Công ty lương thực miền Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục, hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với xuất khẩu gạo uỷ thác;

Tại Điểm 3, Mục V, Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 quy định:

“ - Trường hợp hoàn thuế theo quy định tại Điểm 1.b, Mục 1, Phần D, Thông tư số 122/2000/TT-BTC (bao gồm cả hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và của doanh nghiệp chế xuất) thì phải có bảng kê các hồ sơ có chữ ký và đóng dấu của cơ sở. Bảng kê ghi rõ:

+ Số, ngày tờ khai xuất khẩu của hàng hoá xuất khẩu (trường hợp uỷ thác xuất khẩu phải ghi số, ngày tờ khai xuất khẩu của cơ sở nhận uỷ thác);

+ Số, ngày hợp đồng xuất khẩu hoặc số, ngày hợp đồng uỷ thác xuất khẩu đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu;

+ Số, ngày chứng từ thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu, dịch vụ xuất khẩu, hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và của doanh nghiệp chế xuất qua Ngân hàng, ghi rõ hình thức và đồng tiền thanh toán...”.

Căn cứ vào quy định trên thì hồ sơ để hoàn thuế GTGT đối với gạo xuất khẩu uỷ thác của các đơn vị qua Tổng Công ty phải có Bảng kê ghi rõ số, ngày: tờ khai xuất khẩu của cơ sở nhận uỷ thác; ngày hợp đồng uỷ thác; số, ngày chứng từ thanh toán tiền hàng xuất khẩu. Không yêu cầu phải có hợp đồng ngoại thương, tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu và chứng từ thanh toán với nước ngoài qua Ngân hàng cho từng Công ty địa phương.

2. Về hồ sơ chứng từ quy định hàng hoá uỷ thác xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0%:

Vấn đề này, Tổng cục thuế đã có công văn số 2301 TCT/CS ngày 26 tháng 6 năm 2003 trả lời Cục thuế tỉnh Sóc Trăng; trong đó Điểm 2 của công văn đã có hướng dẫn hồ sơ, chứng từ chứng minh là hàng hoá xuất khẩu để được áp dụng thuế xuất 0% đối với đơn vị trực tiếp xuất khẩu theo quy định tại Điểm 1, Mục III, Thông tư số 82/2002/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục thuế thông báo để Tổng Công ty lương thực Miền Nam biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 486 TCT/DTNN doanh thu tính thuế nhà thầu nước ngoài