Công văn 4169/LĐTBXH-TL điều chỉnh lũy thoái tiền lương của Ngân hàng Công thương Việt Nam và Phụ cấp chức vụ lãnh đạo của ngân hàng thương mại

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4169/LĐTBXH-TL
V/v: điều chỉnh lũy thoái tiền lương của Ngân hàng Công thương Việt Nam và Phụ cấp chức vụ lãnh đạo của NHTM

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi: Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Trả lời công văn số 1291/NHNN-TCCB ngày 18/11/2005 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ vào tình hình thực hiện chỉ tiêu năm 2005, doanh thu, lợi nhuận, tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) và năng suất lao động của Ngân hàng Công thương Việt Nam tăng, để bảo đảm mối quan hệ giữa mức tăng tiền lương với mức tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tương quan với các Ngân hàng thương mại quốc doanh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thỏa thuận để Ngân hàng Công thương Việt Nam được điều chỉnh đơn giá tiền lương khi Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực tế thực hiện đạt dưới 120% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc.

- Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực tế thực hiện đạt từ 120% đến dưới 130% so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 50% đơn giá gốc.

- Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực tế thực hiện đạt từ 130% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 30% đơn giá gốc.

2/ Thỏa thuận áp dụng phụ cấp chức vụ đối với một số chức danh lãnh đạo của Văn phòng đại diện Ngân hàng Công thương Việt Nam và Điểm giao dịch thuộc các Ngân hàng thương mại quốc doanh như sau:

a) Đối với Văn phòng đại diện Ngân hàng Công thương Việt Nam:

- Trưởng phòng: 0,4 lương tối thiểu

- Phó trưởng phòng: 0,3 lương tối thiểu

b) Đối với Điểm giao dịch thuộc các Ngân hàng thương mại quốc doanh:

- Trưởng điểm giao dịch: 0,3 lương tối thiểu

- Phó trưởng điểm giao dịch: 0,2 lương tối thiểu

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn Ngân hàng Công thương Việt Nam và các Ngân hàng thương mại quốc doanh thực hiện theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VP, Vụ TL
.

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Lê Duy Đồng

 

Công văn 5189/TCHQ-GSQL xin miễn thuế lô hàng tạm nhập tái xuất