Công văn 4176/TCHQ-KTTT xác nhận nợ thuế của Công ty Du lịch và Dịch vụ Nam Đế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4176/TCHQ-KTTT
V/v: Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty thương mại và du lịch
(49 Hàng Bồ - Hoàn Kiếm – Hà Nội

 

 

Trả lời công văn số 327/TTCO-KHKD ngày 25/8/2006 của Công ty Thương mại và Du lịch về việc xác nhận nợ thuế của Công ty Du lịch và Dịch vụ Nam Đế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tra cứu trên hệ thống KTT559 của ngành Hải quan tại thời điểm ngày thì Công ty Du lịch và Dịch vụ Đế (MST:0100107878) hiện còn nợ thuế cụ thể như sau:

- Tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh: tờ khai 1072/NKDO và 1073/NKDO ngày với số tiền 471.911 đồng.

- Tại Cục Hải quan TP Hải Phòng: tờ khai 584/NKD ngày với số tiền 48.588.925 đồng.

Tổng cộng Công ty Du lịch và Dịch vụ Đế còn nợ 49.060.836 đồng.

Do sơ suất trong khâu tra cứu số liệu, tờ khai 584/NKD Công ty Du lịch và Dịch vụ Nam Đế đăng ký ngày 25/02/1999 không phải ngày 08/6/2006 như công văn 2612/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan ngày 15 tháng 6 năm 2006 đề cập. Tổng cục Hải quan thành thật xin lỗi Công ty vì sự nhầm lẫn trên.

Đề nghị Công ty Du lịch và Dịch vụ Đế khẩn trương nộp hết số nợ thuế nêu trên vào Ngân sách Nhà nước trước khi hoàn thành thủ tục sáp nhập.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Thương mại và Du lịch được biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Công văn 734/TCHQ-GSQL thông báo mẫu dấu, chữ ký C/O mẫu D của Indonesia.