Công văn 4241 TCT/NV3 phân loại mã số, thuế suất thuế nhập khẩu GTGT

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4241 TCT/NV3
V/v phân loại mã số, thuế suất thuế nhập khẩu,thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi: Công ty Xuất nhập khẩu y tế Đồng Tháp

Trả lời công văn số 306/DMC-02 ngày 21/10/2002 của Công ty Xuất nhập khẩu Y tế Đồng Tháp về việc áp mã số và thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng: Máy tráng rửa phim X-Quang, Tổng cục Thuế có ý kiên như sau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 37/1999/TT/BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu; Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành NĐ số 79/2002/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Tham khảo Bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng Hợp tác Hải quan Thế giới, thì:

- Máy tráng rửa phim X-Quang, thuộc nhóm 9010, mã số 9010.10.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 5% (năm phần trăm), thuế giá trị gia tăng là 10% (mười phần trăm).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Xuất nhập khẩu Y tế Đồng Tháp được biết./.

 

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Công văn 4012/KTST-TH hướng dẫn biện pháp giải quyết hồ sơ tồn tại của các dự án quy hoạch chia lô 1/500 giao đất xây dựng nhà ở lẻ