Công văn 4264/TCT-KK kê khai, nộp thuế GTGT cơ sở hạch toán phụ thuộc

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 4264/TCT-KK
V/v: kê khai, nộp thuế GTGT đối với cơ sở hạch toán phụ thuộc

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Công ty Vận tải Đa phương thức
- Cục Thuế thành phố Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 889/2007-TCKT ngày 18/9/2007 của Công ty Vận Tải Đa phương thức về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với cơ sở hạch toán phụ thuộc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2.10b, Mục II Phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Trường hợp cơ sở hạch toán phụ thuộc ở khác địa phương nơi đóng trụ sở chính của Văn phòng Công ty, Tổng Công ty, không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài  Khoản tiền gửi tại ngân hàng trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, phát sinh doanh thu thì Công ty, Tổng Công ty có trách nhiệm đăng ký cấp mã số thuế cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, cơ sở hạch toán phụ thuộc sử dụng hóa đơn của đơn vị cấp trên; Công ty, Tổng Công ty sử dụng tờ khai thuế GTGT (theo mẫu số 07C/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) để kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi phát sinh doanh thu theo tỷ lệ 1% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5%...”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, khi chuyển Công ty Vận tải Đa phương thức 1 (có trụ sở tại thành phố Hải phòng) thành cơ sở hạch toán phụ thuộc, Công ty Vận tải đa phương thức có trách nhiệm đăng ký việc chuyển đổi với Cục Thuế thành phố Hải Phòng để được hướng dẫn việc kê khai, nộp thuế theo quy định.

Cục Thuế thành phố Hải phòng có trách nhiệm kiểm tra, quyết toán đối với đơn vị chuyển đổi và hướng dẫn đơn vị quyết toán, kê khai và nộp thuế theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Vận tải Đa phương thức và Cục Thuế thành phố Hải phòng biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. Đà Nẵng
- Lưu VT, KK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỜNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Công văn 4265/TCT-CS chính sách thuế GTGT