Công văn 4265/TCT-CS chính sách thuế GTGT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 4265/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

Ban Quản lý dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn.
(45 Đại lộ Lê Lợi thành phố Thanh Hóa)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 879/CT-THDT ngày 18/9/2007 của Cục thuế tỉnh Thanh Hóa nêu một số vướng mắc về Thuế GTGT đối với một số doanh nghiệp ký hợp đồng thi công các công trình tiểu dự án thuộc dự án “Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng” sử dụng nguồn vốn ODA. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính có công văn số 7711/TC/TCT ngày 13/7/2004 và Tổng cục Thuế đã có công văn số 10/TCT-ĐTNN ngày 3/1/2006 trả lời Ban Quản lý dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn. Theo 2 công văn này thì Ban Quản lý dự án có trách nhiệm yêu cầu các chủ đầu tư tiểu dự án liên xã và chủ đầu tư tiểu dự án xã phải ký hợp đồng theo giá hợp đồng có thuế GTGT và chủ động lập kế hoạch vốn đối ứng để có nguồn để trả thuế. Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra một số doanh nghiệp ký hợp đồng thi công các công trình tiểu dự án thuộc dự án “Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng” sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, Cục thuế tỉnh Thanh Hóa phát hiện giá trong hợp đồng không có thuế GTGT. Doanh nghiệp giải thích do kế hoạch vốn của năm 2005 chưa bố trí vốn đối ứng để nộp thuế GTGT.

Tổng cục Thuế đề nghị Ban Quản lý dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn có ý kiến về vấn đề này để Tổng cục Thuế có cơ sở xem xét, giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Ban Quản lý dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa
- Lưu VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 3761/LĐTBXH-LĐVL phương án giải thể nông trường 1A của Đại học QGHN