Công văn 4276-BKH/KTDN không nên tiếp nhận mặt hàng quần áo đã qua sử dụng

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4276-BKH/KTDN
Về việc không nên tiếp nhận mặt hàng quần áo đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2000

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Các HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Văn phòng Quốc hội
- Văn phòng Chủ tịch nước
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể

 

Trong thời gian chờ sửa đổi Quyết định số 28/1999/TTg ngày 23/02/1999 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, trước mắt để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 44/CP-QHQT ngày 06/07/2000 của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin có ý kiến như sau:

1. Các loại hàng hoá, trang thiết bị đã qua sử dụng đều thuộc diện những mặt hàng cấm hoặc hạn chế nhập khẩu, do vậy đề nghị các Bộ, ngành và các địa phương cần làm việc và thuyết phục phía đối tác là các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thay thế bằng các mặt hàng khác phù hợp và thiết thực hơn đối với nhu cầu hiện tại của các Bộ, ngành và các địa phương mình. Riêng đối với mặt hàng quần áo đã qua sử dụng thì không nên tiếp nhận.

2. Đề nghị các Bộ, ngành và các địa phương phải hoàn thành các thủ tục phê duyệt mọi các khoản viện trợ trước khi thông báo cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về việc đồng ý tiếp nhận, đặc biệt đối với những khoản viện trợ có những mặt hàng đã qua sử dụng để tránh tình trạng hàng đã về tới cảng Việt Nam rồi mới làm thủ tục xin được tiếp nhận.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo để các Bộ, ngành và địa phương biết và phối hợp thực hiện.

 

Võ Hồng Phúc

(Đã ký)

 

Công văn 3025TCT/NV6 hóa đơn, chứng từ chi phí điện, nước, điện thoại