Công văn 4294 TC/TCT phân loại mã số, thuế suất thuế nhập khẩu thép không hợp kim dùng cho ngành cơ khí

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4294 TC/TCT
V/v phân loại mã số, thuế suất thuế nhập khẩu thép không hợp kim dùng cho ngành cơ khí

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Công nghiệp,
- Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp,
- Tổng Công ty máy và thiết bị công nghiệp,
- Công ty xuất nhập khẩu khoáng sản,
- Công ty vật tư và thiết bị toàn bộ,
- Công ty vật tư tổng hợp Hà Tây,
- Công ty Hà nội Ching hai.

Trả lời các công văn số 1321 CV/TCKT ngày 7/04/2003 của Bộ Công nghiệp, số 243/CV-KHĐT ngày 04/04/2003 của Tổng Công ty máy và thiết bị công nghiệp, công văn số 99/MĐL-NN/KT-ĐT ngày 25/02/2003 của Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp, công văn số 25/2003/VT-NKI ngày 09/01/2003 của Công ty vật tư tổng hợp Hà Tây, công văn số 84/CV-XNK 3 ngày 28/03/2003 của Công ty xuất nhập khẩu khoáng sản, công văn số 107/HNCH ngày 25/12/2002 của Công ty Hà nội Ching hai, và công văn số 176/CVBCN-BTC ngày 02/04/2003 của Công ty vật tư và thiết bị toàn bộ về việc thuế nhập khẩu thép cơ khí chế tạo, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi đã ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh Mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu; Tham khảo ý kiến tham gia của các Bộ, Tổng công ty, Công ty tại cuộc họp về xử lý thuế nhập khẩu thép cơ khí chế tạo ngày 16/04/2003 tại Tổng cục Thuế thì:

Thép chế tạo thuộc mã số 7214.30.10 hoặc 7214.30.20 thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phần trăm).

Bộ Tài chính có ý kiến để Bộ Công nghiệp và các Tổng công ty, Công ty được biết, làm việc với cơ quan Hải quan địa phương thực hiện tính và nộp thuế theo đúng quy định./.

 

 

TL.BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Công văn 1895/LĐTBXH-TL chuyển xếp lương viên chức quản lí công ty nhà nước