Công văn 4337 TC/TCT phân loại mã số thuế suất thuế nhập khẩu ăng ten dùng cho máy lắp sóng của hệ thống đ

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4337 TC/TCT
V/v phân loại mã số thuế suất thuế nhập khẩu ăng ten dùng cho máy lắp sóng của hệ thống điện thoại di động

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thiên Việt

Trả lời công văn số 018/CV-TV ngày 11/03/2003 của Công ty TNHH Thiên Việt đề nghị hướng dẫn áp mã số thuế và mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng ăng ten chuyên dùng  cho máy lặp sóng của hệ thống điện thoại di động, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Danh Mục sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất một số mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 193/2000/QĐ-BTC ngày 5/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 37/1998/TT-Bộ Tài chính ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh Mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu;

Tham khảo bản giải thích Danh Mục hàng hoá xuất  nhập khẩu của Hội đồng Hợp tác Hải quan thế giới, thì:

Mặt hàng ăng ten chuyên dùng cho máy phát lặp sóng của hệ thống điện thoại di động thuộc nhóm 8529, mã số 95291000 có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 30% (ba mươi phần trăm).

Bộ Tài chính có ý kiến để công ty TNHH Thiên Việt được biết và thực hiện./.

 

 

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Công văn 4294 TC/TCT phân loại mã số, thuế suất thuế nhập khẩu thép không hợp kim dùng cho ngành cơ khí