Công văn 4346/TCT-CS áp dụng chính sách thuế nhà thầu nước ngoài

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 4346/TCT-CS
V/v: Áp dụng chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 23  tháng 10  năm 2007

 

Kính gửi:

- Công ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long;
- Cục thuế Tỉnh Quảng Ninh.

 

Tổng Cục Thuế nhận được công văn số 2025/CT-TTr2 ngày 12/06/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh, công văn số l076/CV/TLCC/TCKT/2007 ngày 24/07/2007 của Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long về việc áp dụng chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Nghĩa vụ thuế đối với Hợp đồng mua sắm máy móc thiết bị

Tổng cục Thuế đã có công văn số 3521/TCT-PCCS ngày 19/09/2006, hướng dẫn về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài (Công ty Polysius AG - Đức) ký 02 hợp đồng TLCC-PL/1004-01 và TLCC-PL/1004-02 ký ngày 09/10/2004 với Công ty Cổ Phần Xi măng Thăng Long về việc cung cấp máy móc, thiết bị. Tại công văn 3521/TCT-PCCS nêu trên có hướng dẫn cụ thể như sau:

- Trường hợp tại hợp đồng tách riêng được giá trị công việc thực hiện tại Việt Nam và giá trị công việc thực hiện tại nước ngoài thì phần giá trị công việc thực hiện tại nước ngoài không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định tại Thông tư 169/1998/TT-BTC nêu trên, Công ty CP Xi măng Thăng Long không phải tính và khấu trừ thuế GTGT và thuế TNDN đối với phần giá trị công việc nhà thầu nước ngoài thực hiện tại nước ngoài.

- Trường hợp tại Hợp đồng không tách riêng được giá trị thực hiện tại Việt Nam và phần giá trị thực hiện tại nước ngoài, thì toàn bộ giá trị tại hợp đồng này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên.

- Đối với phần giá trị công việc thực hiện tại Việt Nam (giá trị dịch vụ kỹ thuật quy định tại Điều 3.2.6 của Hợp đồng) phải nộp các loại thuế cụ thể:

+ Thuế GTGT : 05% trên doanh thu tính thuế (Trong đó : GTGT 50% x thuế suất thuế GTGT);

+ Thuế TNDN : 05% trên doanh thu tính thuế.

2. Áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Điểm 1, Điều 7 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Đức quy định: ''Lợi tức của Xí nghiệp tại một nước ký kết sẽ chỉ chịu thuế tại nước đó, trừ trường hợp xí nghiệp có tiến hành hoạt động kinh doanh tại nước ký kết kia thông qua cơ sở thường trú  tại nước kia. Nếu xí nghiệp hoạt động kinh doanh theo cách trên, thì các Khoản lợi tức của xí nghiệp có thể bị đánh thuế tại Nước kia nhưng chỉ  trên phần lợi tức phân bổ cho cơ sở thường trú đó ''.

Điểm 2.b, Nghị định thư hai nước quy định: ''Thu nhập phát sinh từ việc thiết kế, lập đồ án, vận hành máy móc hoặc nghiên cứu từ  các dịch vụ kỹ  thuật mà một đối tượng cư trú của một nước ký kết thực hiện tại nước ký kết đó và có liên quan đến một cơ sở thường trú  tại nước ký kết kia  sẽ không được phân bổ cho cơ sở thường trú đó ''

Theo các Điều Khoản trên, để được áp dụng Điểm 2.b, Nghị định thư, Công ty Polysius - Đức cần thỏa mãn hai Điều kiện:

- Tài liệu dịch vụ kỹ thuật được thực hiện tại Cộng hòa Liên bang Đức.

- Thu nhập từ việc thiết kế, lập đồ án.có liên quan đến một cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Tham chiếu các tài liệu Công ty gửi, có thể thấy:

Tài liệu dịch vụ kỹ thuật được thực hiện cả hai nơi là Đức và Việt Nam, nghĩa là không chỉ thực hiện tại Đức theo quy định tại Điểm 2.b Nghị định thư. Như vậy, tại Điều kiện 1 Công ty đã không thoả mãn được yêu cầu đặt ra. Do đó, Nhà thầu POLSIUS AG không đủ Điều kiện được áp dụng quy định tại Điểm 2.b của Nghị định thư Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Đức.

Vì vậy, Nhà thầu nước ngoài phải nộp thuế TNDN đối với thu nhập phát sinh từ việc lập thiết kế, tài liệu dịch vụ kỹ thuật theo Điều 7 - Lợi tức doanh nghiệp - Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Đức.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Quảng Ninh, căn cứ vào hướng dẫn tại Công văn số 3521/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế để giải quyết dứt Điểm việc xác định nghĩa vụ thuế của Nhà thầu nước ngoài (Công ty Polysius - Đức).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Ninh và Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ, HTQT;
- Lưu: VT, CS (2b)

 KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 8440/SXD-QLCLXD hướng dẫn thực hiện CT 09/2007/CT-UBND