Công văn 4377/UBND-VX tiếp tục hỗ trợ các hộ nghèo gặp khó khăn do tác động giá tăng trong 6 tháng cuối 2008

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4377/UBND-VX
Về tiếp tục hỗ trợ các hộ nghèo gặp khó khăn do tác động giá tăng trong 6 tháng cuối năm 2008

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửỉ:

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
(Thường trực Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Việc làm thành phố);
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Y tế;
- Uỷ ban nhân dân các quận - huyện.

 

Để tiếp tục thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo đang gặp khó khăn do ảnh hưởng giá cả tăng; căn cứ vào kết quả thực hiện hỗ trợ hộ nghèo trong 03 tháng qua và đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Việc làm thành phố tại Báo cáo số 06/BC-XĐGNVL ngày 27 tháng 6 năm 2008 về tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ này đến cuối năm 2008;

Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết như sau:

1. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ cho những hộ nghèo có mức thu nhập dưới 5 triệu đồng/người/năm và số người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

a) Mức chi hỗ trợ: 50.000 đồng/người/tháng.

b) Thời gian chi hỗ trợ: 6 tháng cuối năm 2008. Các quận - huyện, phường xã tổ chức thực hiện hỗ trợ cho hộ nghèo - người nghèo theo từng quý (quý 3 và quý 4).

c) Nguồn chi: Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (Ban vận động vì người nghèo) các cấp cân đối từ nguồn Quỹ Vì người nghèo; Uỷ ban nhân dân quận - huyện chi từ nguồn quỹ xã hội từ thiện của địa phương và tiếp tục tổ chức vận động các mạnh thường quân, các tổ chức từ thiện xã hội để chăm lo theo kế hoạch của địa phương.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố) phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn các quận - huyện, phường xã, thị trấn thực hiện cấp phát đúng đối tượng và quyết toán kinh phí theo quy định.

3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế tiếp tục phối hợp với Uỷ ban nhân dân các quận - huyện thực hiện các chính sách hỗ trợ về giáo dục, y tế cho người nghèo theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố tại Công văn số 2842/UBND-VX ngày 08 tháng 5 năm 2008, góp phần ổn định đời sống của người nghèo, hộ nghèo, nhất là trong thời điểm hiện nay./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Công văn 1038/TCHQ-GSQL thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ