Công văn 4421/TTg-DK Thỏa thuận tiền hợp nhất mỏ và Thỏa thuận tiền phát triển chung các lô 09-1 và 09-3

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4421/TTg-DK
V/v Thỏa thuận tiền hợp nhất mỏ và Thỏa thuận tiền phát triển chung các lô 09-1 và 09-3

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 1478/DKVN-HĐQT ngày 04 tháng 3 năm 2008); ý kiến các Bộ: Công Thương (công văn số 2099/BCT-NL ngày 18 tháng 3 năm 2008), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1701/BKH-KTCN ngày 14 tháng 3 năm 2008) về việc ký thỏa Thuận tiền hợp nhất mỏ và Thỏa thuận tiền phát triển chung các lô 09-1 và 09-3, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ký kết các Thỏa thuận nêu trên với các đối tác tham gia các lô 09-1 và 09-3./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ TH;
-
Website CP;
- Lưu: VT, DK (4b), Q. (16b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Công văn 3075/CT-PTTHT hoá đơn chứng từ