Công văn 4434/LĐTBXH-TL vận dụng xếp lương biên tập viên và phụ cấp chức vụ với chức danh lãnh đạo thụôc NXB giáo dục

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4434/LĐTBXH-TL
V/v: vận dụng xếp lương biên tập viên
và phụ cấp chức vụ đối với một số chức
danh lãnh đạo thụôc NXB giáo dục

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi: Bộ giáo dục và đào tạo

Trả lời công văn số 11478/BGD&ĐT-TCCB ngày 12/12/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thỏa thuận để một số viên chức làm công tác biên tập sách giáo khoa thuộc Nhà xuất bản Giáo dục được vận dụng xếp lương theo chức danh Biên tập của bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

2/ Phụ cấp chức vụ đối với một số chức danh lãnh đạo thuộc Nhà xuất bản Giáo dục được áp dụng như sau:

a) Đối với Nhà xuất bản Giáo dục chức danh Phó tổng biên tập áp dụng mức 0,6 lương tối thiểu.

b) Đối với 04 đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Giáo dục gồm Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội, tại thành phố Hồ Chí Minh, tại Đà Nẵng và Công ty Bản đồ Tranh ảnh Giáo khoa:

- Trưởng phòng và tương đương: 0,4 lương tối thiểu.

- Phó trưởng phòng và tương đương: 0,3 lương tối thiểu.

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ thỏa thuận tại Điểm 1 và 2 nêu trên để hướng dẫn Nhà xuất bản Giáo dục thực hiện theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Lê Duy Đồng

 

Công văn 5354/TCHQ-KTTT xử lý phạt chậm nộp thuế linh kiện xe máy nhập khẩu theo chính sách nội địa hóa năm 2