Công văn 4446/TCT-DNNN hướng dẫn kê khai, nộp thuế GTGT

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4446/TCT-DNNN
V/v: kê khai, nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi :

Công ty cổ phần Hòa Việt
(phường Long Bình – TP Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai)

Trả lời công văn 337/CPHV-TCKT ngày14/11/2005 của Công ty cổ phần Hòa Việt về việc hướng dẫn kê khai, nộp thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1, Mục I và điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT:

Trường hợp Công ty cổ phần Hòa Việt có thành lập các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở khác địa phương nơi Công ty đóng trụ sở thì các Chi nhánh của Công ty thực hiện đăng ký nộp thuế GTGT với cơ quan thuế địa phương tại nơi Chi nhánh hoạt động.

Trường hợp các Chi nhánh của Công ty cổ phần Hòa Việt có thành lập các Tổ sản xuất, hạch toán phụ thuộc Chi nhánh, đóng ở địa phương khác với nơi Chi nhánh hoạt động để thực hiện cung ứng vật tư và thu mua sản phẩm nguyên liệu thuốc lá, các Tổ sản xuất là đơn vị không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, phát sinh doanh thu thì Tổ sản xuất phải kê khai, nộp thuế GTGT với cơ quan thuế địa phương nơi Tổ sản xuất đăng ký hoạt động theo tỷ lệ 2% hoặc 3% trên doanh thu chưa có thuế GTGT tuỳ thuộc vào mức thuế suất áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ do Tổ sản xuất bán ra theo quy định tại điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC (nêu trên). Các Tổ sản xuất sử dụng mã số thuế của Chi nhánh để đăng ký kê khai, nộp thuế GTGT tại các địa phương nơi Tổ hoạt động và sử dụng hóa đơn của Chi nhánh. Số thuế GTGT do các Tổ sản xuất nộp tại địa phương được tính vào số thuế nộp chung của Chi nhánh.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Hòa Việt biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Long An, Bình Định, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Ninh Thuận
- Lưu VT, DNNN (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Cúc

 

Công văn 5169/TCHQ-KTTT đề nghị được gia hạn nộp thuế nhập khẩu