Công văn 4462/TCT-CS thuế suất thuế GTGT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4462/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 672/CT-KTNB ngày 28/5/2008 của Cục thuế tỉnh Cà Mau về việc có xử lý truy thu thuế GTGT đối với Hợp tác xã chế biến gia súc Cà Mau không, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3.27 mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: "Các loại hàng hoá, dịch vụ khác không quy định tại mục II, phần A và mục II, phần B Thông tư này ", áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Căn cứ hướng dẫn trên, đề nghị Cục thuế kiểm tra cụ thể để xử lý theo hướng các dịch vụ phục vụ trực tiếp cho giết mổ gia súc như cung cấp điện, nước, công nhân làm vệ sinh, chỗ nhốt lợn, mổ lợn...của Hợp tác xã chế biến gia súc Cà Mau cho các cơ sở kinh doanh khác tự thuê mướn nhân công để thực hiện giết mổ gia súc thì áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 6017/TCHQ-GSQL vướng mắc thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị tạo TSCĐ