Công văn 4477/VPCP-CN khai thác quặng ilmenit tại các huyện Tiên Yên, Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4477/VPCP-CN
V/v khai thác quặng ilmenit tại các huyện Tiên Yên, Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công thương.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 3222/UBND-CN2 ngày 23 tháng 7 năm 2007 và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc khai thác quặng ilmenit tại huyện Tiên Yên và huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quản lý, cấp phép khai thác quặng ilmenit tại huyện Tiên Yên và huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại văn bản nêu trên.

Quặng ilmenit khai thác được phải đầu tư chế biến hoặc cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất, chế biến trong nước. Không được xuất quặng ilmenit thô.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh:

a) Hướng dẫn doanh nghiệp lập đề án khai thác quặng ilmenit tại khu vực nêu trên; xem xét những vấn đề cụ thể liên quan đến đề án để cấp giấy phép khai thác theo quy định hiện hành.

b) Chỉ đạo việc lập, trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường khu vực khai thác nêu trên và các vùng lận cận theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam;
- Cục Lâm nghiệp
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
 các Vụ: TH, ĐP, Website CP;
- Lưu: VT, CN (5). 18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Công văn 3575/UBND-CN giải quyết chế độ tài chính của Ban QLDA các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh