Công văn 448/CP-CN dự án "Xây dựng tuyến cáp quang biển quốc tế Việt Nam - Hồng Kông - Singapore" của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 448/CP-CN
V/v dự án “Xây dựng tuyến cáp quang biển quốc tế Việt Nam - Hồng Kông - Singapore” của Tổng công trình Bộ Bưu chính, Viễn thông

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Bưu chính, Viễn thông, Quốc phòng, Công an, Tài chính,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,
- Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Xét đề nghị của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (văn bản số 185/ĐTPT-HĐQT ngày 04 tháng 9 năm 2003) và ý kiến của các cơ quan liên quan về Dự án “Xây dựng tuyến cáp quang biển quốc tế Việt Nam - Hồng Kông - Singapore”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án “Xây dựng tuyến cáp quang biển quốc tế Việt Nam - Hồng Kông - Singapore”.

2. Để tránh việc đầu tư trùng lặp, nhằm phát huy hiệu quả sử dụng các nguồn vốn, tích luỹ thêm kinh nghiệm xây dựng và quản lý khai thác cáp quang biển quốc tế, chỉ cho phép Tổng công ty Bộ Bưu chính, Viễn thông Việt Nam trình duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Xây dựng tuyến cáp quan biển quốc tế Việt Nam - Hồng Kông - Singapore” sau khi đã khai thác được 50% dung lượng tuyến cáp quan biển Việt Nam - Hồng Kông thuộc dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) với Công ty Tricom.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Công văn 2040/LĐTBXH-BHXH tính bình quân tiền lương làm cơ sở tính lương hưu