Công văn 4480/LĐTBXH-LDVL thực hiện chính sách người lao động dôi dư theo NĐ 110/2007/NĐ-CP

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 4480/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty Chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng

Trả lời công văn số 354/CV-CBXK ngày 16/11/2007 của quý Công ty về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ quy định: “Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị Tổng công ty 91 phê duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư theo nguyên tắc một lần để thực hiện đối với từng doanh nghiệp quy định tại Điếu 1 Nghị định này”.

Như vậy, Công ty Chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng đã thực hiện giải quyết lao động dôi dư khi thực hiện sáp nhập nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ khi thực hiện cổ phần hóa.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để quý Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐ-TB&XH Hải Phòng;
- Sở Thủy sản Hải Phòng;
- TT Nguyễn Thanh Hòa (để b/c);
- Lưu: VT; Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

Công văn 5109 TC/TCT thời điểm xác định doanh thu