Công văn 4481/LĐTBXH-LDVL hướng dẫn thực hiện chính sách người lao động dôi dư NĐ 110/2007/NĐ-CP

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 4481/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tây

Trả lời công văn số 1445/LĐTBXH ngày 16/11/2007 của quý Sở về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Điểm b, Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội quy định người lao động có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi: Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh Mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.

2. Điểm b Khoản 2 Mục II Thông tư số 20/2007/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định: Đối với người lao động đủ Điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo Điểm b Khoản 1 Mục II Thông tư này thì Giám đốc doanh nghiệp cổ phần hóa và cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

Như vậy, tại thời Điểm công bố giá trị doanh nghiệp nếu người lao động đủ Điều kiện nghỉ hưu theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp làm thủ tục để giải quyết chế độ hưu trí đối với người lao động.

Người lao động nói trên không có tên trong danh sách lao động không bố trí được việc làm nên không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị quý Sở hướng dẫn doanh nghiệp và người lao động thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Thanh Hòa (để b/c);
- Lưu: VT; Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

Công văn 4480/LĐTBXH-LDVL thực hiện chính sách người lao động dôi dư theo NĐ 110/2007/NĐ-CP