Công văn 4491/TCT-CS thu thuế GTGT đối với xăng tạm nhập tái xuất chuyển tiêu thụ trong nước

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 4491/TCT-CS
V/v thu thuế GTGT đối với xăng tạm nhập tái xuất chuyển tiêu thụ trong nước

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ số 350/TB-BTC ngày 12/11/2008 của Văn phòng Bộ Tài chính về việc thực hiện một số điểm kiến nghị trong dự thảo kết luận của Kiểm toán nhà nước tại Tổng cục Hải quan có nội dung liên quan đến việc thu thuế GTGT đối với xăng tạm nhập tái xuất chuyển tiêu thụ trong nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại các Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: "Đối với hàng hoá thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT khi nhập khẩu như nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu, quà biếu, quà tặng, hàng viện trợ nhân đạo, hàng viện trợ không hoàn lại ..... nếu đem bán hoặc xuất dùng vào mục đích khác phải kê khai, nộp thuế GTGT với cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ sở như quy định đối với hàng hoá do cơ sở kinh doanh".

Căn cứ hướng dẫn trên, đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát việc thu thuế GTGT đối với các cơ sở kinh doanh đã nhập khẩu xăng theo diện tạm nhập tái xuất chuyển sang tiêu thụ nội địa; tổ chức thực hiện việc thu số thuế GTGT chưa thu. Tổng cục Thuế đề nghị Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố có kế hoạch để triển khai và chỉ đạo kiểm tra trong tháng cuối năm, có báo cáo bằng văn bản về các biện pháp triển khai và số thu thuế GTGT gửi Tổng cục Thuế (Ban Chính sách) trước ngày 31/12/2008.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 4490/TCT-CS thuế GTGT đối với các hợp đồng nghiên cứu khoa học sử dụng Ngân sách nhà nước