Công văn 4492/VPCP-QHQT sử dụng số vốn dư sau đấu thầu của dự án phát triển hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4492/VPCP-QHQT
V/v sử dụng số vốn dư sau đấu thầu của dự án phát triển hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội.

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5401/BKH-KTĐN ngày 31 tháng 7 năm 2007), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sử dụng vốn dư sau đấu thầu của dự án phát triển hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội giai đoạn 1 cho dự án tăng cường an toàn giao thông (hợp phần thành phố Hà Nội).

2. Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan nhanh chóng triển khai thực hiện các hạng mục sử dụng vốn dư nói trên, bảo đảm hoàn thành trước khi Hiệp định vay vốn hết hạn vào cuối tháng 3 năm 2009.

- Thực hiện việc phê duyệt các nội dung bổ sung của dự án, chỉ định chủ đầu tư, tổ chức đấu thầu tuyển chọn tư vấn, nhà thầu xây dựng và mua sắm hàng hóa theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Trong khi xác định vị trí các cầu vượt cần kết hợp với quy hoạch hạ tầng giao thông đô thị, nhất là với việc tổ chức các điểm đỗ của các phương tiện giao thông công cộng hiện tại và trong tương lai...

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, Vụ CN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 12

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Công văn 4493/VPCP-QHQT dự án Internet cộng đồng sử dụng vốn vay ưu đãi của Nhật Bản