Công văn 4493/TCT-CS thuế suất thuế GTGT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 4493/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Ninh Bình

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 74/CV-PC15 ngày 10/7/2008 của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Ninh Bình, công văn số 896/CV-CT ngày 01/9/2008 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên và công văn số 32/CTMT ngày 20/10/2008 của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Minh Thịnh đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế suất thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 25, Điều 4 Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và khoản 26, Điều 4 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT có quy định: sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác, cụ thể dưới đây: dầu thô; đá phiến, cát, đất hiếm; đá quý; quặng măng-gan, quặng thiếc, quặng sắt, quặng cờ-rôm-mít, quặng êmênhít, quặng a-pa-tít không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Tại điểm 25, mục II, Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP và điểm 27, mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 hướng dẫn: sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác, cụ thể dưới đây: dầu thô; đá phiến, cát, đất hiếm; đá quý; quặng măng-gan, quặng thiếc, quặng sắt, quặng cờ-rôm-mít, quặng êmênhít, quặng a-pa-tít, không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Vấn đề này, theo ý kiến của Bộ Công nghiệp tại công văn số 6347/BCN-CLH ngày 21/11/2005 thì tinh quặng êmênhít có hàm lượng 52% TiO2 là sản phẩm đã qua chế biến.

Tại điểm 1.27, mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác, cụ thể dưới đây: ...d. quặng măng-gan, quặng thiếc, quặng sắt, quặng cờ-rôm-mít, quặng êmênhít, quặng a-pa-tít, không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Theo ý kiến của Bộ Công thương tại công văn số 4737/BCT-CNNg ngày 5/6/2008 thì khoáng sản được chế biến thành sản phẩm khác như: quặng sắt luyện thành gang, thép; tinh quặng đồng được luyện thành kim loại đồng; tinh quặng ilmenit được chế biến thành bột màu pigment...

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Minh Thịnh xuất khẩu quặng Zircon sang Trung Quốc thì quặng Zircon thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng đủ các điều kiện về hàng xuất khẩu hướng dẫn tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC Thông tư số 120/2003/TT-BTC và Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên.

Đối với trường hợp Công ty TNHHH xây dựng và thương mại Minh Thịnh xuất khẩu quặng Ilmenite (quặng êmênhít) được xử lý như sau:

- Trong giai đoạn từ năm 2005 đến ngày 5/6/2008 (là ngày Bộ Công thương có ý kiến về khoáng sản được chế biến thành sản phẩm khác) thì đối với quặng Ilmenite (quặng êmênhít) xuất khẩu có hàm lượng TiO2 >= 52% là quặng êmênhít đã qua chế biến, khi xuất khẩu thuộc đối tượng chiu thuế GTGT. Trường hợp quặng êmênhít có hàm lượng TiO2 <=10% là quặng êmênhít chưa qua chế biến, khi xuất khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

- Từ ngày 5/6/2008 đến nay, quặng Ilmenite (quặng êmênhít) xuất khẩu mới qua công đoạn sơ chế (rửa sạch, phân loại, nghiền sàng,..) để đạt được tiêu chuẩn khoáng sản xuất khẩu tại Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/4/2006 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản nhưng chưa được chế biến thành sản phẩm khác thì sản phẩm này không thuộc diện chịu thuế GTGT. Sản phẩm quặng Ilmenite nêu trên (quặng êmênhít) khi xuất khẩu không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Ninh Bình được biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 4501/TCT-TNCN Thuế thu nhập của giảng viên Nhật Bản làm việc tại Dự án