Công văn 4503/TCT-KK hoàn thuế GTGT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4503/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 6061/CT-THDT ngày 13/11/2008 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Ban quản lý dự án Nhà máy thuỷ điện Đak Mi 4, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục I Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT, thì:

"3. Đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có dự án đầu tư của cơ sở sản xuất đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, Cơ sở kinh doanh phải lập tờ khai thuế mẫu số 01B/GTGT, lập hồ sơ hoàn thuế riêng cho dự án đầu tư theo từng năm, nếu có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên được xét hoàn thuế theo quý (3 tháng liên tục không phân biệt theo năm dương lịch)...

...

Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn điểm 1, 2, 3, 4, 5, 7 Mục I này phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư; có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh".

Theo báo cáo của Cục Thuế, thì: Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh) đã được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư dự án Nhà máy thuỷ điện Đak Mi 4 tại tỉnh Quảng Nam; Tổng công ty đã thành lập Ban quản lý dự án Nhà máy thuỷ điện Đak Mi 4 với trụ sở Ban quản lý dự án đóng tại tỉnh Quảng Nam; Ban quản lý dự án đã được Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cấp mã số thuế phụ thuộc Công ty.

Do vậy, trường hợp trong quá trình hoạt động, nếu dự án Nhà máy thuỷ điện Khe Bố phát sinh hoá đơn GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho dự án ghi tên và mã số thuế của Ban quản lý dự án thì Ban quản lý dự án có trách nhiệm kê khai thuế hàng tháng với Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, nếu ghi tên và mã số thuế của Tổng công ty thì Tổng công ty có trách nhiệm kê khai thuế GTGT hàng tháng với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. Tổng công ty có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ số thuế GTGT đầu vào của dự án và đề nghị hoàn thuế (nếu có) tại Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Nam biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Công văn 4491/TCT-CS thu thuế GTGT đối với xăng tạm nhập tái xuất chuyển tiêu thụ trong nước